Sprzedaż nieruchomośći w Białej Podlaskiej

LIGA OBRONY KRAJU
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 14
ogłasza konkurs ofert
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 27 .

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Białej Podlaskiej, przy ul. Warszawskiej 27 (województwo lubelskie) obejmująca działkę gruntu o numerze geodezyjnym 1213, o obszarze 4 758 m2 w obrębie ewidencyjnym Biała Podlaska nr 1 będącą w użytkowaniu wieczystym Ligi Obrony Kraju do dnia 29 grudnia 2070 roku (własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska) oraz usytuowane na niej zabudowania, stanowiące własność Ligi Obrony Kraju .

Nieruchomość położona jest przy ul. Warszawskiej która jest główną ulicą wyjazdową w kierunku zachodnim,
w odległości ok. 800 m od centrum miasta (Plac Wolności).
Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa usługowo-handlowa i mieszkaniowa oraz oświatowa (obiekty sportowe szkoły wyższej). Sieć placówek handlowych i usługowych z zakresu potrzeb podstawowych w rejonie miejsca lokalizacji nieruchomości jest bardzo dobrze rozwinięta. Teren jest korzystnie doinwestowany
w zakresie usług zdrowotnych (przychodnia lekarska w odległości ok. 400 m) i oświatowych (500 m ? szkoła podstawowa i gimnazjum, 500 m - liceum ogólnokształcące, 1 000 m ? szkoła wyższa).
Dostępność komunikacji miejskiej i samochodowej ? bardzo dobra.

Zabudowę działki stanowią budynek o funkcji biurowo-usługowej, drewniany, jednokondygnacyjny
o powierzchni zabudowy 735 m2 (pow. użytkowa 515 m2) oraz garaż murowany wielostanowiskowy
o powierzchni zabudowy 199 m2 (pow. użytkowa 159 m2).
Budynek biurowy został wzniesiony w latach 1923-1924 jako dom żołnierza. Pomimo wielokrotnych remontów zachowany bez zmian. Budynek wpisany jest do Rejestru Zabytków pod numerem A-191 z dnia
9 września 1991 r.

Budynek posiada instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, telekomunikacyjną i gazową (nie podłączoną, sieć gazowa w bezpośrednim sąsiedztwie przy ul. Makaruka).

Przedmiotowa nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej KW nr LU1B/00008967/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Białej Podlaskiej. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Aktualnie dla części miasta, w której usytuowana jest nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie opisanym jako: tereny usługowe.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości ? 910 000 zł. netto, przy czym sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium dla zabezpieczenia transakcji ustala się w kwocie 90 000 zł.
Termin wpłaty wadium ustala się do dnia złożenia oferty, przy czym dowód wpłaty należy dołączyć do kompletu składanych dokumentów ofertowych.
Wadium należy wpłacić na konto: Oddział Biura Zarządu Głównego LOK w Warszawie, nr rachunku:
33 1240 6074 1111 0000 4989 5674
Termin składania ofert ? do dnia 31.07.2013 r., pocztą na adres: Liga Obrony Kraju ? Oddział Biura Zarządu Głównego, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa lub bezpośrednio do Sekretariatu. Oferty należy przesłać (przekazać do Sekretariatu) w zapieczętowanej kopercie z opisem ?OFERTA BIAŁA PODLASKA? za potwierdzeniem odbioru przesyłki.

Do składania ofert zaprasza się zarówno osoby fizyczne jak i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, krajowe i zagraniczne.

Oferty powinny zawierać:
1.Dokumentację dotyczącą podmiotu składającego ofertę:
1) kserokopię dowodu osobistego i zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku osoby fizycznej lub w przypadku osoby prawnej odpis KRS z ostatnich trzech miesięcy oraz pełnomocnictwo
i stosowną uchwałę gdy podmiotem jest spółka,
2) aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w należnych opłatach
i podatkach,
3) w przypadku cudzoziemców ? zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych.

2. Ofertę zakupu nieruchomości z podaniem:
1) proponowanej ceny nabycia,
2) warunków wpłaty (jednorazowo, ratalnie),
3) celu nabycia i planowanego sposobu jej użytkowania,
4) dowodu wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 15.08.2013 r., po czym wybrani Oferenci zostaną zaproszeni do dalszych negocjacji i uzgodnień. Decydującym kryterium przy wyborze Oferenta będzie proponowana cena nabycia.

Oferty niezawierające dowodu wpłaty wadium oraz złożone przez podmioty zalegające ze spłatą należnych zobowiązań wobec Ligi Obrony Kraju nie będą rozpatrywane.

Po ustaleniu Nabywcy przewiduje się zawarcie umowy przyrzeczonej, która będzie miała charakter warunkowy
z uwagi na prawo pierwokupu przysługujące Gminie Miejskiej Biała Podlaska.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przystąpienia w terminie 7 dni od daty jej powiadomienia przez LOK o jej wyborze do podpisania z Ligą Obrony Kraju aktu notarialnego umowy przedwstępnej oraz do wpłaty przed dniem podpisania umowy przyrzeczonej całej uzgodnionej kwoty ceny sprzedaży (pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium). W przypadku niezachowania tych warunków Lidze Obrony Kraju przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zachowania wadium wpłaconego przez Oferenta.

Wadium wpłacone przez Oferentów, którzy nie zostali zakwalifikowani do dalszych negocjacji podlega niezwłocznemu zwrotowi.

Przedmiotowa transakcja nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Informacje o nieruchomości i konkursie ofert można uzyskać na stronie internetowej LOK ? www.lok.org.pl w zakładce SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI oraz w Oddziale Biura Zarządu Głównego LOK w Warszawie,  ul. Chocimska 14 (IV p.), tel. (22) 849-86-01 w godz. 8-15.

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierowniczką OSZK LOK w Białej Podlaskiej ? Panią Barbarą Elert ,
tel. 516-177-545 .

Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij okno ciasteczek

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.