Sprzedaż nieruchomości w Czarnkowie

LIGA OBRONY KRAJU
reprezentowana przez
Oddział Biura Zarządu Głównego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1
ogłasza 
 sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Czarnkowie.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w  Czarnkowie (woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko - trzcianecki ) przy ul. ppłk Orłowskiego 3.

Nieruchomość stanowi teren zabudowy administracyjnej i zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkalno - usługowej, działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej i oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 1126, obręb miasta Czarnków, ark. Nr 17, o powierzchni 1,5326 ha wraz z posadowionym na niej budynkiem murowanym, parterowym bez podpiwniczenia o funkcji administracyjno - biurowej o pow. ogólnej  211,12 m2, powierzchnia komunikacyjna i gospodarcza wynosi 48,91 m2, powierzchnia biurowa wynosi 162,21 m2. Dla nieruchomości prowadzona  jest księga wieczysta nr KW PO2T/00013586/9 w Sądzie Rejonowym w Trzciance.

Grunt stanowi własność Mienia Komunalnego Miasta Czarnków i jest przedmiotem użytkowania wieczystego, ustanowionego na rzecz Ligi Obrony Kraju do 2081r.

Przedmiotem sprzedaży jest przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz sprzedaż budynku jako przedmiotu  odrębnej własności.

Aktualnie dla części miasta, w której usytuowana jest nieruchomość, Uchwałą Nr XIX/137/2012  Rady miasta Czarnków z dnia 26 kwietnia 2012r., jest uchwalony miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Gdańskiej.

Według w/w Planu, nieruchomość oznaczona jest symbolem 1US, któremu w tekście Planu przypisano następujące ustalenia cyt.:

§ 18. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1US , dla którego ustala się :

1) przeznaczenie podstawowe: teren usług sportu i rekreacji,

2) przeznaczenie dopuszczalne: elementy małej architektury.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) ogrodzenia ażurowe wzbogacone zielenią;

2) zakaz budowy nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej z wyjątkiem infrastruktury telekomunikacyjnej.

4. Ustalenia parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) istniejąca parterowa zabudowa socjalna ,

 

2) dopuszczalna dwukondygnacyjna zabudowa o funkcji hotelowo-turystycznej z zastosowaniem dachu stromego lub o formie indywidualnej;

3) lokalizacja budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy;

4) powierzchnia zabudowy nie więcej jak 20%, powierzchni działki;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 75 % powierzchni działki.

5. Ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych – dopuszcza się wydzielenie działki pod nowy obiekt o funkcji hotelowo-turystycznej.

6. Ustalenia szczegółowych zasad warunków scalania –nie dotyczy.

7. Ustalenia szczegółowych zasad warunków podziału nieruchomości – dopuszcza się podział na dwie działki: jedna o dotychczasowej funkcji sportowo-rekreacyjnej w tym zabudowa socjalna, druga o funkcji hotelowo-turystycznej.

 Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z  nabyciem nieruchomości.

Informacje o nieruchomości: na stronie internetowej LOK - www.lok.org.pl
w zakładce SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI oraz w Oddziale Biura Zarządu Głównego LOK w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1,  tel. (61) 852-24-09  w  godz. 8-15.

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem OSK LOK w Pile. p. Alicją Stelmaszyk tel. 508-024-038.

Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij okno ciasteczek

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.