Sprzedaż nieruchomości w Raciążu

LIGA OBRONY KRAJU
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 14
ogłasza konkurs ofert
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 69 .

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, położona w Raciążu, przy ul. Kilińskiego 69 (woj. mazowieckie, pow. Płońsk) obejmująca oznaczoną w ewidencji gruntów działkę nr 1558/1 o powierzchni 2 002 m2 będącą w użytkowaniu wieczystym Ligi Obrony Kraju do dnia 17 grudnia 2088 roku (własność Gminy Miasto Raciąż).

Nieruchomość położona jest w Raciążu przy ul. Kilińskiego 69 (ok. 300 m od centrum miasta) z bezpośrednim do niej dostępem. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zespół szkół. Sieć placówek handlowych i usługowych z zakresu potrzeb podstawowych w rejonie miejsca lokalizacji nieruchomości jest bardzo dobrze rozwinięta.
Zabudowę działki stanowi budynek parterowy, wybudowany w systemie STOLBUD, o powierzchni zabudowy 120 m2 będący własnością Ligi Obrony Kraju. Stan techniczny budynku kwalifikuje go do rozbiórki.
Nieruchomość posiada sieć energetyczną, wodno-kanalizacyjną i telekomunikacyjną.

Przedmiotowa nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej KW nr PL1L/00011675/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Płońsku. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Aktualnie dla części miasta, w której usytuowana jest nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z usługami podstawowymi.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości ? 75 000 zł. netto,  przy czym sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium dla zabezpieczenia transakcji ustala się w kwocie 5 000 zł.
Termin wpłaty wadium ustala się do dnia złożenia oferty, przy czym dowód wpłaty należy dołączyć do kompletu składanych dokumentów ofertowych.
Wadium należy wpłacić na konto: Oddział Biura Zarządu Głównego LOK w Warszawie, nr rachunku:
33 1240 6074 1111 0000 4989 5674
Termin składania ofert ? do dnia 31.07.2013 r., pocztą na adres: Liga Obrony Kraju ? Oddział Biura Zarządu Głównego, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa lub bezpośrednio do Sekretariatu. Oferty należy przesłać (przekazać do Sekretariatu) w zapieczętowanej kopercie z opisem ?OFERTA RACIĄŻ? za potwierdzeniem odbioru przesyłki.

Do składania ofert zaprasza się zarówno osoby fizyczne jak i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, krajowe i zagraniczne.

Oferty powinny zawierać:
4. Dokumentację dotyczącą podmiotu składającego ofertę:
1) 1kserokopię dowodu osobistego i zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku osoby fizycznej lub w przypadku osoby prawnej odpis KRS z ostatnich trzech miesięcy oraz pełnomocnictwo
i stosowną uchwałę gdy podmiotem jest spółka,
2) aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w należnych opłatach
i podatkach,
3) w przypadku cudzoziemców ? zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych.

2. Ofertę zakupu nieruchomości z podaniem:
1) proponowanej ceny nabycia,
2) warunków wpłaty (jednorazowo, ratalnie),
3) celu nabycia i planowanego sposobu jej użytkowania,
4) dowodu wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 15.08.2013 r., po czym wybrani Oferenci zostaną zaproszeni do dalszych negocjacji i uzgodnień. Decydującym kryterium przy wyborze Oferenta będzie proponowana cena nabycia.

Oferty niezawierające dowodu wpłaty wadium oraz złożone przez podmioty zalegające ze spłatą należnych zobowiązań wobec Ligi Obrony Kraju nie będą rozpatrywane.

Po ustaleniu Nabywcy przewiduje się zawarcie umowy przyrzeczonej, która będzie miała charakter warunkowy
z uwagi na prawo pierwokupu przysługujące Gminie Miejskiej Raciąż.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przystąpienia w terminie 7 dni od daty jej powiadomienia przez LOK o jej wyborze do podpisania z Ligą Obrony Kraju aktu notarialnego umowy przedwstępnej oraz do wpłaty przed dniem podpisania umowy przyrzeczonej całej uzgodnionej kwoty ceny sprzedaży (pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium). W przypadku niezachowania tych warunków Lidze Obrony Kraju przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zachowania wadium wpłaconego przez Oferenta.

Wadium wpłacone przez Oferentów, którzy nie zostali zakwalifikowani do dalszych negocjacji podlega niezwłocznemu zwrotowi.

Przedmiotowa transakcja nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Informacje o nieruchomości i konkursie ofert można uzyskać na stronie internetowej LOK ? www.lok.org.pl
w zakładce SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI oraz w Oddziale Biura Zarządu Głównego LOK w Warszawie,
ul. Chocimska 14 (IV p.), tel. (22) 849-86-01 w godz. 8-15.

Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij okno ciasteczek

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.